fbpx

Məxfilik siyasəti

1. Ümumi müddəalar

Bu fərdi məlumatların işlənməsi siyasəti 11 may 2010-cu il tarixli 998-IIIQ nömrəli “Fərdi məlumatlar haqqında” qanunun (bundan sonra – Şəxsi Məlumatlar Qanunu) tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmuş və fərdi işləmə qaydasını müəyyənləşdirmişdir. məlumat və R.A.İsgəndərovun (bundan sonra Operator adlandırılacaq) şəxsi məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tədbirlər.

1.1. Operator öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün şəxsi məlumatlarını işləyərkən insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarına riayət etməsini, o cümlədən şəxsi həyat, şəxsi və ailə sirrinin qorunmasını özünün ən vacib məqsədi və şərtidir.

1.2. Bu Operatorun fərdi məlumatların işlənməsi ilə bağlı siyasəti (bundan sonra – Siyasət) Operatorun veb saytına daxil olanlar haqqında əldə edə biləcəyi bütün məlumatlar üçün tətbiq olunur & nbsp; https: //rids.az.

2. Siyasətdə istifadə olunan əsas anlayışlar

2.1. Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış işlənməsi – fərdi məlumatların kompüter texnologiyasından istifadə edərək işlənməsi.

2.2. Fərdi məlumatların bloklanması – fərdi məlumatların işlənməsinin müvəqqəti dayandırılması (şəxsi məlumatların dəqiqləşdirilməsi üçün işləmə zərurəti olmadıqda).

2.3. Veb səhifə – qrafik və məlumat materialları, eləcə də kompüter proqramları və verilənlər bazası, şəbəkədə & nbsp; https: //rids.az. İnternetdə mövcudluğunu təmin edən bir sıra.

2.4. Fərdi məlumatların informasiya sistemi – məlumat bazalarında olan və onların informasiya texnologiyaları və texniki vasitələrin işlənməsini təmin edən fərdi məlumatların məcmusu.

2.5. Fərdi məlumatların fərdiləşdirilməsi – nəticədə əlavə məlumat istifadə etmədən fərdi məlumatların müəyyən bir İstifadəçiyə və ya digər fərdi məlumat subyektinə aidliyini müəyyənləşdirmək mümkün olmayan hərəkətlər.

2.6. Fərdi məlumatların işlənməsi – toplama, qeyd etmə, sistemləşdirmə, toplama, saxlama, dəqiqləşdirmə (yeniləmə, dəyişdirmə), hasilat da daxil olmaqla avtomatlaşdırma vasitələrindən istifadə edərək və ya bu vasitələrdən şəxsi məlumatlarla istifadə edilmədən həyata keçirilən hər hansı bir hərəkət (əməliyyat) və ya bir sıra hərəkətlər (əməliyyatlar). , fərdi məlumatların istifadəsi, ötürülməsi (paylanması, təmin edilməsi, girişi), şəxsiyyətinin dəyişdirilməsi, bloklanması, silinməsi, məhv edilməsi.

2.7. Operator – fərdi məlumatları təşkil edən və (və ya) işləyən, habelə fərdi məlumatların işlənməsinin məqsədlərini, fərdi məlumatların tərkibini müəyyənləşdirən dövlət orqanı, bələdiyyə orqanı, hüquqi və ya fiziki şəxs, müstəqil və ya digər şəxslərlə birlikdə. şəxsi məlumatlarla işlənmiş, hərəkətlər (əməliyyatlar).

2.8. Şəxsi məlumatlar – veb saytın xüsusi və ya müəyyən bir İstifadəçisi ilə birbaşa və ya dolayı olaraq əlaqəli hər hansı bir məlumat & nbsp; https: //rids.az.

2.9. Şəxsi məlumat subyektinin yayılması üçün icazə verdiyi fərdi məlumatlar – fərdi məlumatlar, fərdi məlumatların subyektinin yayılması üçün icazə verdiyi fərdi məlumatların işlənməsinə razılıq verməklə fərdi məlumatların subyekti tərəfindən təmin olunduğu məhdud sayda şəxsin girişi. Fərdi Məlumatlar Qanunu (bundan sonra – paylanmasına icazə verilən fərdi məlumatlar) ilə müəyyən edilmiş qaydada.

2.10. İstifadəçi – veb saytına gələn hər hansı bir ziyarətçi & nbsp; https: //rids.az.

2.11. Fərdi məlumatların verilməsi – fərdi məlumatların müəyyən bir şəxsə və ya müəyyən bir dairəyə açıqlanmasına yönəlmiş tədbirlər.

2.12. Şəxsi məlumatların yayılması – fərdi məlumatların müddətsiz bir dairəyə açıqlanmasına (fərdi məlumatların ötürülməsi) və ya məhdud sayda şəxsin şəxsi məlumatları ilə tanış olmağa yönəlmiş hər hansı bir hərəkət, o cümlədən fərdi məlumatların mediada açıqlanması, məlumat və telekomunikasiya şəbəkələri və ya başqa bir şəkildə fərdi məlumatlara çıxış təmin etmək.

2.13. Fərdi məlumatların transsərhəd ötürülməsi – fərdi məlumatların əraziyə ötürülməsi

xarici dövlətin xarici dövlət orqanı, xarici fiziki və ya xarici hüquqi şəxs.

2.14. Fərdi məlumatların məhv edilməsi – nəticədə fərdi məlumatların fərdi məlumat sistemindəki fərdi məlumatların məzmununun bərpasının mümkünsüzlüyü ilə geri qaytarılmadan məhv edildiyi və (və ya) fərdi məlumatların maddi daşıyıcılarının məhv edildiyi hər hansı bir hərəkət.

3. Operatorun əsas hüquq və vəzifələri

3.1. Operatorun hüququ var:

– şəxsi məlumatların mövzusundan etibarlı məlumat və / və ya fərdi məlumatları ehtiva edən sənədlər almaq;

– fərdi məlumatların subyekti fərdi məlumatların işlənməsinə dair razılığını geri götürərsə, Operator Fərdi Məlumat Qanununda göstərilən əsaslar olduqda şəxsi məlumatların subyektinin razılığı olmadan fərdi məlumatların işlənməsinə davam etmək hüququna malikdir;

– Fərdi məlumatlar haqqında Qanunda və ona uyğun olaraq qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün zəruri və yetərli tədbirlərin tərkibini və siyahısını müstəqil olaraq müəyyənləşdirin. digər qanunlar.

3.2. Operator borcludur:

– şəxsi məlumatların mövzusunu, onun tələbi ilə, fərdi məlumatlarının işlənməsinə dair məlumatla təmin etmək;

– Rusiya Federasiyasının mövcud qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada fərdi məlumatların işlənməsini təşkil etmək;

– Fərdi məlumatların subyektlərindən və onların qanuni nümayəndələrindən sorğu və sorğularını Fərdi Məlumatlar Qanununun tələblərinə uyğun cavablandırmaq;

– fərdi məlumat subyektlərinin hüquqlarının qorunması üzrə səlahiyyətli orqanı bu qurumun tələbi ilə bu cür sorğu aldıqdan sonra 30 gün ərzində lazımi məlumatları məlumatlandırmaq;

– fərdi məlumatların işlənməsi ilə bağlı bu Siyasəti dərc etmək və ya başqa bir şəkildə məhdudlaşdırılmamış təmin etmək;

– fərdi məlumatların onlara icazəsiz və ya təsadüfən daxil olmasından, məhv edilməsindən, dəyişdirilməsindən, bloklanmasından, kopyalanmasından, təmin edilməsindən, yayılmasından, habelə fərdi məlumatlarla əlaqəli digər qanunsuz hərəkətlərdən qorunması üçün qanuni, təşkilati və texniki tədbirlər görmək ;

– Fərdi məlumatların ötürülməsini (paylanmasını, verilməsini, daxil olmasını) dayandırın, Fərdi Məlumatlar haqqında Qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda fərdi məlumatların emalını dayandırın və məhv edin;

– Fərdi məlumatlar haqqında Qanunda nəzərdə tutulmuş digər öhdəliklərin yerinə yetirilməsi.

4. Fərdi məlumat subyektlərinin əsas hüquq və vəzifələri

4.1. Fərdi məlumat subyektlərinin hüququ vardır:

– qanunlarda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla şəxsi məlumatlarının işlənməsi ilə bağlı məlumat almaq. Məlumat Operator tərəfindən fərdi məlumatların subyektinə əlçatan bir formada verilir və bu fərdi məlumatların açıqlanması üçün qanuni əsaslar olmadığı təqdirdə, digər fərdi məlumat subyektləri ilə əlaqəli fərdi məlumatları daxil etməməlidir. Məlumatların siyahısı və əldə edilməsi qaydası Fərdi Məlumatlar haqqında Qanunla müəyyən edilir;

– operatordan şəxsi məlumatlarını dəqiqləşdirməsini, fərdi məlumatlar natamam, köhnəlmiş, qeyri-qanuni, qanunsuz olaraq əldə edilmiş və ya göstərilən işlənmə məqsədi üçün lazım olmadığı təqdirdə onları bloklamasını və ya məhv etməsini tələb etmək, habelə nəzərdə tutulmuş tədbirlər görmək hüquqlarını qorumaq üçün qanunla;

– malların, işlərin və xidmətlərin bazarda tanıdılması üçün fərdi məlumatların işlənməsi zamanı əvvəlcədən razılıq şərtini irəli sürmək;

– şəxsi məlumatların işlənməsinə razılığınızı geri götürmək;

– Fərdi məlumat subyektlərinin hüquqlarının qorunması üzrə səlahiyyətli orqana və ya Operatorun qanunsuz hərəkət və ya hərəkətsizliyinə məhkəmədə müraciət etmək

şəxsi məlumatlarının işlənməsi;

– Rusiya Federasiyası qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.

4.2. Fərdi məlumat subyektləri aşağıdakılara borcludurlar:

– Operatora özünüz haqqında etibarlı məlumatlar verin;

– Şəxsi məlumatlarının dəqiqləşdirilməsi (yenilənməsi, dəyişdirilməsi) barədə Operatoru məlumatlandırın.

4.3. Operatora özləri haqqında yalan məlumat və ya başqa bir fərdi məlumat mövzusu haqqında məlumatı sonuncunun razılığı olmadan ötürmüş şəxslər Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

5. Operator İstifadəçinin aşağıdakı şəxsi məlumatlarını işləyə bilər

5.1. & nbsp; Soyad, ad, ata adı.

5.2. & nbsp; E-poçt ünvanı.

5.3. & nbsp; Telefon nömrələri.

5.4. Sayt ayrıca İnternet statistika xidmətlərindən (Yandex Metrica və Google Analytics və başqaları) istifadə edərək ziyarətçilər haqqında (çərəzlər daxil olmaqla) anonim məlumatları toplayır və işləyir.

5.5. Bundan sonra Siyasətin mətnindəki yuxarıdakı məlumatlar ümumi Fərdi məlumat konsepsiyası ilə birləşdirilmişdir.

5.6. Irq, milliyyət, siyasi baxışlar, dini və ya fəlsəfi inanclar, yaxın həyatla əlaqəli fərdi məlumatların xüsusi kateqoriyalarının işlənməsi Operator tərəfindən həyata keçirilmir.

5.7. Sənətin 1-ci hissəsində göstərilən xüsusi fərdi məlumat kateqoriyalarından paylanmasına icazə verilən fərdi məlumatların işlənməsi. Şəxsi Məlumatlar Qanununun 10-cu bəndində nəzərdə tutulmuş qadağan və şərtlərə icazə verilir. Fərdi məlumatlar haqqında Qanunun 10.1.

5.8. İstifadəçinin paylanmasına icazə verilən fərdi məlumatların işlənməsinə razılığı onun fərdi məlumatlarının işlənməsinə dair digər razılıqlardan ayrı tərtib olunur. Bu vəziyyətdə nəzərdə tutulan şərtlər, xüsusən də Art. Fərdi məlumatlar haqqında Qanunun 10.1. Bu razılığın məzmununa dair tələblər fərdi məlumat subyektlərinin hüquqlarının qorunması üzrə səlahiyyətli orqan tərəfindən müəyyən edilir.

5.8.1 İstifadəçi paylanmasına icazə verilən fərdi məlumatların işlənməsinə razılıq verir, İstifadəçi birbaşa Operatora təmin edir.

5.8.2 Operator İstifadəçinin göstərilən razılığını aldıqdan sonra üç iş günündən gec olmayaraq işləmə şərtləri, şəxsi işləmə üçün qadağan və şərtlərin mövcudluğu barədə məlumat dərc etməyə borcludur. məlumatların yayılmasına icazə verilən məhdud sayda şəxs tərəfindən.

5.8.3 Fərdi məlumatların subyektinin paylanması üçün icazə verdiyi fərdi məlumatların ötürülməsi (paylanması, verilməsi, daxil olması) istənilən vaxt fərdi məlumatlar mövzusunun tələbi ilə dayandırılmalıdır. Bu tələb fərdi məlumatların mövzusunun soyadını, adını, atasının adını (varsa), əlaqə məlumatlarını (telefon nömrəsi, e-poçt ünvanı və ya poçt ünvanı), habelə şəxsi məlumatların siyahısını, ləğv edilməli olan. Bu tələbdə göstərilən şəxsi məlumatlar yalnız göndərildiyi Operator tərəfindən işlənə bilər.

5.8.4 Paylanmasına icazə verilən fərdi məlumatların işlənməsinə dair razılıq, Operatorun şəxsi məlumatların işlənməsi ilə bağlı bu Siyasətin 5.8.3-cü bəndində göstərilən tələbi aldığı andan etibarən dayandırılır.

6. Fərdi məlumatların işlənməsi prinsipləri

6.1. Fərdi məlumatların işlənməsi qanuni və ədalətli əsaslarla həyata keçirilir.

6.2. Fərdi məlumatların işlənməsi xüsusi, əvvəlcədən təyin edilmiş və qanuni məqsədlərə çatmaqla məhdudlaşır. Fərdi məlumatların toplanması məqsədləri ilə uyğun olmayan fərdi məlumatların işlənməsinə icazə verilmir.

6.3. Fərdi məlumatları ehtiva edən, emalı bir-biri ilə uyğun olmayan məqsədlər üçün həyata keçirilən verilənlər bazalarının birləşdirilməsinə icazə verilmir.

6.4. Yalnız işlənmə məqsədlərinə cavab verən fərdi məlumatlar işlənməyə məruz qalır.

6.5. İşlənmiş fərdi məlumatların məzmunu və həcmi göstərilən işlənmə məqsədlərinə cavab verir. İşlənmiş fərdi məlumatların işlənməsinin göstərilən məqsədləri ilə əlaqəli artıqlığına yol verilmir.

6.6. Fərdi məlumatların işlənməsi zamanı fərdi məlumatların düzgünlüyü, onların yetərliliyi və lazım olduqda fərdi məlumatların işlənməsi məqsədləri ilə əlaqəsi təmin edilir. Operator natamam və ya səhv məlumatların silinməsi və ya dəqiqləşdirilməsi üçün lazımi tədbirləri görür və / və ya onların qəbul edilməsini təmin edir.

6.7. Fərdi məlumatların saxlanması, fərdi məlumatların işlənmə məqsədinin tələb olunduğu müddətdən artıq olmayaraq, fərdi məlumatların mövzusunu müəyyənləşdirməyə imkan verən bir formada həyata keçirilir, əgər fərdi məlumatların saxlama müddəti qanunla müəyyən edilməyibsə, Şəxsi məlumatların mövzusu tərəf, faydalanan və ya zamindir. İşlənmiş fərdi məlumatlar, emal məqsədlərinə çatdıqdan sonra və ya qanunlarda başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, bu məqsədlərə çatmağın zəruriliyi itirildikdə, məhv edilir və ya fərdiləşdirilir.

7. Fərdi məlumatların işlənməsinin məqsədləri

7.1. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının işlənməsinin məqsədi:

– & nbsp; Elektron poçtlar göndərərək İstifadəçini məlumatlandırmaq;

– & nbsp; İstifadəçiyə https://rids.az saytında yer alan xidmətlər, məlumatlar və / və ya materiallara giriş təmin etmək.

7.2. Operator həmçinin istifadəçilərə yeni məhsullar və xidmətlər, xüsusi təkliflər və müxtəlif tədbirlər barədə bildiriş göndərmək hüququna malikdir. İstifadəçi Operatora & nbsp; [email protected]  elektron poçt ünvanında “Yeni məhsullar və xidmətlər və xüsusi təkliflər barədə bildirişlərin rədd edilməsi” ilə bir məktub göndərərək məlumat mesajlarını almaqdan həmişə imtina edə bilər.

7.3. İnternet statistika xidmətlərindən istifadə edərək toplanan İstifadəçilərin anonim məlumatları, İstifadəçilərin saytdakı hərəkətləri barədə məlumat toplamaq, saytın keyfiyyətini və məzmununun artırılması üçün istifadə olunur.

8. Fərdi məlumatların işlənməsi üçün hüquqi əsas

8.1. Şəxsi məlumatların Operator tərəfindən işlənməsi üçün qanuni əsaslar bunlardır:

– & nbsp; Operatorun qanuni (təsis) sənədləri;

– & nbsp; operatorla şəxsi məlumatların subyekti arasında bağlanmış müqavilələr;

– fərdi məlumatların qorunması sahəsində qanunlar, digər qaydalar;

– İstifadəçilərin fərdi məlumatlarının işlənməsinə, paylanmasına icazə verilən fərdi məlumatların işlənməsinə razılığı.

8.2. Operator İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını yalnız İstifadəçi tərəfindən & nbsp; https: //rids.az  veb saytında yerləşən xüsusi formalar vasitəsi ilə müstəqil olaraq doldurulduğu və / və ya göndərildiyi və ya e-poçt vasitəsilə Operatora göndərildiyi təqdirdə işləyir. Müvafiq formaları dolduraraq və / və ya şəxsi məlumatlarını Operatora göndərməklə İstifadəçi bu Siyasətlə razılaşır.

8.3. Operator İstifadəçi brauzerinin parametrlərində icazə verildiyi təqdirdə İstifadəçi haqqında anonim məlumatları işləyir (çərəzlərin saxlanması və JavaScript texnologiyasının istifadəsi aktivdir.)

8.4. Fərdi məlumatların subyekti şəxsi məlumatlarının təmin edilməsinə müstəqil olaraq qərar verir və sərbəst, öz iradəsi və maraqları üçün razılıq verir.

9. Fərdi məlumatların işlənməsi şərtləri

9.1. Fərdi məlumatların işlənməsi fərdi məlumatların subyektinin onun şəxsi məlumatlarının işlənməsinə razılığı ilə həyata keçirilir.

9.2. Fərdi məlumatların işlənməsi, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqaviləsi və ya qanunla nəzərdə tutulmuş məqsədlərə, operatora qanunvericiliklə həvalə edilmiş funksiyaların, səlahiyyətlərin və vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün lazımdır Azərbaycan Respublikası.

9.3. Fərdi məlumatların işlənməsi ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi, icrası üçün lazımdır